Wednesday, 28/10/2020 - 07:30|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Trung Học Cơ Sở Thới An Hội

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÁNH

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Kế Sách về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 (CCHC).

Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-PGDĐT ngày 18 tháng 2 năm 2020 của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Kế Sách, về thực hiện cải cách hành chính năm 2020;

Trường THCS Thới An Hội xây dựng kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2020 của nhà trường như sau:

Tài liệu đính kèm: Tải về

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Kế Sách về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 (CCHC).

Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-PGDĐT ngày 18 tháng 2 năm 2020 của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Kế Sách, về thực hiện cải cách hành chính năm 2020;

Trường THCS Thới An Hội xây dựng kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2020 của nhà trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích:

 - Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước, nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác quản lý hành chính nhà nước.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, tăng cường ứng dụng phầm mềm quản lý văn bản và hỗ trợ điều hành, sử dụng thư điện tử trao đổi, xử lý công việc.

-  Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện CCHC.

- Khắc phục những tồn tại hạn chế trong CCHC năm 2018; Cải thiện chỉ số CCHC của đơn vị năm 2019.

-  Tiếp tục rà soát và đơn giản hóa các thủ tục hành chính.

2. Yêu cầu:

- Việc thực hiện cải cách hành chính đảm bảo chất lượng, nội dung nhiệm vụ được phân công, đúng tiến độ.

- Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan và lãnh đạo các tổ chuyên môn thuộc phạm vi nhà trường trong việc triển khai CCHC.

         

- Nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan, phân công trách nhiệm từng thành viên trong đơn vị, triển khai nội dung, nhiệm vụ CCHC đã đề ra;  Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức đoàn thể, các tổ bộ môn, giữa nhà trường với học sinh, phụ huynh học sinh.

II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1.Chỉ đạo, điều hành:

- Xây dựng kế hoạch CCHC kịp thời; Thực hiện báo cáo CCHC theo quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra CCHC;

- Tăng cường công tác tuyên truyền công tác CCHC nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Gắn việc thực hiện CCHC với công tác thi đua, khen thưởng.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo về cải cách hành chính; tiếp nhận, xử lý nhanh các thắc mắc, kiến nghị của các cá nhân và tổ chức liên quan.

2. Cải cách thể chế:

- Nâng cao chất lượng soạn thảo và ban hành văn bản, đảm bảo tính thống nhất.

- Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính theo quy định.

- Thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ quy định về kiểm soát hành chính và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của Chính phủ về công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

3. Cải cách thủ tục hành chính:

- Đơn giản hóa các thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong các hoạt động của Nhà trường.

- Thực hiện đúng quy trình, thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực giáo dục.

- Công khai hóa: Thủ tục chuyển trường, nhận văn bằng, chứng chỉ, nhập học.

- Tổ chức thực hiện nghiêm các thủ tục hành chính đã được công bố.

4. Cải cách tổ chức bộ máy:

- Tiếp tục kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà trường.

- Tiếp tục phân cấp và ủy quyền cho tổ bộ môn, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ.

- Tổ chức lấy ý kiến, phản ánh của người học, của các cá nhân và tổ chức có liên quan để tiếp tục cải tiến và nâng cao hiệu quả phục vụ.

- Triển khai bổ sung quy hoạch cán bộ nguồn hàng năm theo quy định. Đề nghị và thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm cán bộ;

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung  Quy chế làm việc, nội quy cơ quan, nội qui học sinh; Quy tắc ứng xử văn hóa... Thực hiện niêm yết công khai các văn bản này.

- Thực hiện đúng qui định về sử dụng biên chế, số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao năm 2020.

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên (CBVCNV):

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ quản lý, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị. Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên ở đơn vị, quy hoạch đội ngũ kế thừa; khuyến, vận động Số GV chưa đạt chuẩn đào tạo bậc Đai học tiếp tục tham gia học tập trong thời gian sớm nhât.

- Thực hiện các chính sách, chế độ đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục của đơn vị;

- Tham gia các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên làm công tác CCHC và kiểm soát thủ tục hành chính.

- Tăng cường công tác tự kiểm tra, thanh tra công tác cải cách hành chính nhằm góp phần nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính.

- Tiếp tục thực hiện đề án tinh giản biên chế; tổ chức đánh giá, xếp loại công chức, viên chức hàng năm theo qui định.

6. Cải cách tài chính:

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ phù họp quy định;

- Tiếp tục công khai thu chi tài chính theo quy định.

- Triển khai thực hiện tốt các chính sách về tiền lương, tiền công theo quy định gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng.

- Thực hiện công tác kiểm kê, quản lý tài sản công theo quy định.

7. Hiện đại hóa hành chính:

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác có hiệu quả hộp thư điện tử của ngành trong hoạt động hành chính của Nhà trường, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính nhà nước.

- Thực hiện việc nâng cấp trang thông tin điện tử của Trường theo hướng hiện đại hóa, phù hợp với yêu cầu hiện nay.

- Cập nhật tin, bài, các thủ tục hành chính kịp thời trên trang thông tin điện tử của Nhà trường và các đơn vị trực thuộc để phổ biến, thực hiện và giám sát.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hiệu trưởng lập kế hoạch cải cách hành chính của đơn vị phân công nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cụ thể; kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

2. Bộ phận tổ văn phòng, rà soát các nội dung văn bản chỉ đạo cấp trên và văn bản của đơn vị. Thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính liên quan, tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng các báo cáo, kế hoạch hoạt động của đơn vị.

3. Các đoàn thể Nhà trường tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và học sinh nắm bắt.

Trên đây là kế hoạch CCHC của nhà trường trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh phải báo cáo lãnh đạo Nhà trường để có biện pháp giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD (B/C);

- Các tổ chuyên môn, đoàn thể, bộ phận;

- Lưu: VT.

            HIỆUTRƯỞNG

 

                                                                                                    Nguyễn Văn Phương

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 6
Tháng 10 : 297
Năm 2020 : 2.532